Zarządzanie_niezgodności i działania korygujące

W sytuacji wystąpienia niezgodności Dom Opieki powinien:

  1. Podjąć działania mające na celu możliwie pełne zażegnanie negatywnych konsekwencji wynikających z zaistniałej niezgodności
  2. Wdrożyć działania korygujące, które wyeliminują (albo znacznie ograniczą) ryzyko ponownego pojawienia się podobnej niezgodności
  3. Kierownictwo Domu Opieki powinno ustanowić, wdrożyć i utrzymać skuteczny system zgłaszania niezgodności przez personel
  4. Kierownictwo Domu Opieki powinno zapewnić, że żaden pracownik nie ucierpi z powodu odwetu, dyskryminacji lub postępowania dyscyplinarnego w przypadku zgłoszenia zaistniałej niezgodności, wynikającego z dobrych intencji lub na podstawie uzasadnionego przekonania.