Rola auditora wewnętrznego – Szkolenie w ramach projektu DOS

Celem szkolenia „Rola auditora wewnętrznego” jest przybliżenie personelowi placówek opiekuńczych narzędzia doskonalenia organizacji, jakim jest audit wewnętrzny oraz nauka prowadzenia auditu w oparciu o wskazane kryteria systemowe. Symulacja auditu wewnętrznego w organizacji, która wykorzystuje system DOS.

Część teoretyczna poparta jest konkretnymi przykładami dotyczącymi poprawy funkcjonowania organizacji w oparciu o zarządzanie zgodne z systemem jakości.

Praktyczne ćwiczenia obejmują zadania takie jak:

 • przygotowanie planu i harmonogramu oraz raportów z audytów wewnętrznych
 • budowanie prawidłowych pytań audytowych. Scenki rodzajowe z metodologii przeprowadzania audytów wewnętrznych.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Audit wewnętrzny: cele i zasady przeprowadzania auditu, rodzaje auditów.  Rola i zakres odpowiedzialności auditora wewnętrznego w organizacji.
 2. Zarządzanie programem auditów: ustalanie celów programu auditów, wdrażanie i monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu auditów.
 3. Przeprowadzenie auditu:
  • Inicjowanie auditu
  • Przygotowanie działań auditowych
  • Prowadzenie działań auditowych
  • Raportowanie auditu- ustna i pisemna ocena zgromadzonych dowodów.
 4. Kompetencje i ocena auditora: ustalanie kryteriów i metody oceny auditora
 5.  Skutki auditu – działania poauditowe oraz działania korygujące. Nauka rozróżniania: obserwacji, możliwości doskonalenia, małych i dużych niezgodności.
 6. Techniki i narzędzia stosowane podczas auditu – skuteczna komunikacja:
  • sposoby zadawania pytań
  • komunikacja niewerbalna – jak sprawić, aby auditowany z nami współpracował
  • komunikacja perswazyjna i asertywna – podstawowe zasady wywierania wpływu oraz radzenia sobie z presją współpracowników i przełożonych
  • jak obniżyć stres audytowanego.
 7. Zastosowanie wyników auditów wewnętrznych w działaniach doskonalących prace placówki.
 8. Jak wyróżniać dobre praktyki i komunikować je w organizacji. Niematerialne sposoby wynagradzania pracowników.