QP-35 Informowanie o kontroli zakażeń – polityka NORMY DOS

1.0 DOSTARCZANIE ODPOWIEDNICH I DOKŁADNYCH INFORMACJI O ZAKAŻENIACH KLIENTOM I ODWIEDZAJĄCYM

1.1 W przypadku wybuchu epidemii podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że nasi Klienci i odwiedzający są informowani o środkach, które są wymagane (uwzględniając potrzeby komunikacyjne Klientów).

1.2 Przyjmujemy rozważne i wyważone podejście do podejmowania decyzji i przechowujemy zapis działań, które zostały podjęte w odpowiedzi na wybuch epidemii.

1.3 W razie potrzeby Klienci i odwiedzający zostaną poinformowani o wszelkich ograniczeniach dotyczących odwiedzin i ustaleniach, które zostały podjęte w celu utrzymywania kontaktu z Klientami. Będziemy rozważać wpływ wszelkich ograniczeń na kondycję psychiczną, emocjonalną i socjalną Klientów oraz w razie potrzeby, porozumiemy się z Klientami i ich przedstawicielami odnośnie zmian w planie opieki, które mogą być potrzebne w celu udzielenia im wsparcia.

1.4 W pierwszej kolejności opracujemy plan kontroli zakażeń. Naszym celem będzie zmniejszenie możliwości przenoszenia zakażeń do możliwie najniższego poziomu.

1.5 Zastosujemy środki zapobiegawcze w celu zapobiegania zakażeniom i wyznaczymy osobę odpowiedzialną za wdrożenie i koordynację działań wymaganych przez plan kontroli zakażeń, który będzie ściśle monitorowany.

1.6 Klienci mają dostęp do informacji o programach szczepień i są wspierani przy zastosowaniu najbardziej optymalnej dla nich formy komunikacji w celu podjęcia świadomej decyzji o szczepieniu.

1.7 Jeśli Klienci lub odwiedzający mają jakiekolwiek obawy dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń, w tym wszelkie obawy związane z brakiem higieny lub czystości, powinni poprosić członka personelu, by przekazał uwagi  kierownikowi kontroli zakażeń.

1.8 Plan będzie ściśle monitorowany, a Klienci i odwiedzający będą poinformowani o tym, kiedy infekcja zostanie opanowana.

1.9 Odwiedzający będą informowani o znaczeniu higieny i związanej z tym  konieczności przestrzegania wymagań polityki higieny rąk.

2.0 SZYBKIE DOSTARCZANIE ODPOWIEDNICH I DOKŁADNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKAŻEŃ OSOBOM PRAGNĄCYM UDZIELIĆ WSPARCIA/OPIEKI MEDYCZNEJ.

2.1 Przekażemy informacje wszystkim służbom zaangażowanym w opiekę nad Klientami. Nasi pracownicy otrzymają informacje, instrukcje i dostęp do szkoleń dotyczących tego, w jaki sposób i w jakich okolicznościach mogą być udostępniane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej.

2.2 Po rozpoznaniu objawów dostarczymy niezwłocznie informacje lekarzowi Klienta, lokalnej służbie zdrowia, pielęgniarkom kontroli chorób zakaźnych oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w opiekę nad Klientem.

2.3 W przypadku przeniesienia Klienta do innej placówki lub do domu dostarczymy odpowiednich i wyczerpujących informacji o stanie infekcji Klienta w ramach procedury współpracy z innymi dostawcami usług. Chcemy w ten sposób  zminimalizować ryzyko zakażenia u innych osób.

2.4 Zapewnimy zachowanie poufności podczas przesyłania informacji na temat Klienta między instytucjami.

2.5 W uzasadnionych przypadkach dostawcy usługi transportowej zostaną poinformowani o stanie zakażenia Klientów i niezbędnych środkach ostrożności.