Nowy projekt dla Domów Opieki_zaproszenie do uczestnictwa

Projekt: „Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej – adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, realizowany na terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.


Powyższy projekt ma na celu wprowadzenie na rynek Polski modelu utrzymania oraz wydłużenia aktywności zawodowej opiekunów osób starszych. Jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane między innymi podczas realizacji projektu: „Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi- DOS”. Nasz projekt proponuje więc wprowadzenie programu zarządzania wiekiem. Ma to zapobiegać odejściu, a sprzyjać wydłużeniu, okresu aktywności zawodowej zatrudnionej kadry pracowniczej w branży opiekuńczej.
Jako narzędzie wykonawcze naszego projektu proponujemy pierwszy w Polsce Standard Zarządzania Wiekiem oraz Repozytorium Online.

Domy Opieki zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o przesłanie zgłoszeń mailem, na adres: biuro@qszurich.pl