Norma DOS

„Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi – DOS” (dalej: „Norma DOS”) to zestaw wymagań, które powinna spełniać każda placówka oferująca usługi opiekuńcze osobom starszym. Wymagania te dotyczą  przede wszystkim: sposobu prowadzenia domu, organizacji opieki oraz postępowania zatrudnionych tam osób. „Norma DOS” to propozycja branżowego standardu jakości, który ma szansę znaleźć powszechne zastosowanie w polskich domach opieki.

Dokument normy wymienia wszystkie istotne obszary funkcjonowania domu opieki i podaje wymagania jakie należy spełnić, aby zapewnić, że oferowane usługi są bezpieczne, świadczone z należytą troską i odpowiadają na potrzeby klientów i ich rodzin. Norma składa się z pięciu obszarów: Zarządzanie, Zasoby ludzkie, Opieka Osobista, Realizacja usług oraz Ciągłe doskonalenie. Norma jest podstawą do wdrożenia systemu zarządzania jakością w placówce.

W jaki sposób wdrożyć taki system?

Z pomocą przychodzi nam  opracowany już zestaw instrukcji, opisujących sposób postępowania w poszczególnych obszarach (np. Przyjęcie do domu, Planowanie opieki,  Rekrutacja pracowników). Każdej instrukcji towarzyszą wzory formularzy, które ułatwiają prowadzenie zapisów odnośnie codziennych czynności. Dodatkowo, opracowano też teksty polityk, czyli deklaracji odnoszących się do wartości, jakie powinny przyświecać osobom prowadzących dom i tym, którzy w nim pracują.  Wdrożenie systemu polega na tym, aby zaproponowane instrukcje, formularze czy polityki włączyć do codziennej działalności – oczywiście upewniając się, że opisują one stan faktyczny i wprowadzając ewentualne zmiany.

Organizacja, która zastosuje się do wymagań Normy DOS i wdroży system zarządzania jakością ma szansę znacząco podnieść jakość świadczonych usług oraz jakość życia swoich podopiecznych. W efekcie skutecznego wdrożenia pracownicy domów opieki będą mogli skupić się na czynnościach opiekuńczych nie martwiąc się o to, czy postępują właściwie i  oszczędzić czas, który często traci się w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

Wiemy już, że zastosowanie się do wymagań normy pozwoli nam podnieść jakość oferowanych usług (a następnie je doskonalić). Czy jest to jedyny powód, dla którego powstała norma? Choć taki powód wydaje się zupełnie wystarczający, jest jeszcze jedna przyczyna, dla której istnieje norma – rosnące wymagania otoczenia.

W Polsce otwierane są kolejne domy opieki, uzyskując odpowiedni wpis na listę prowadzoną przez wojewodę w danym regionie. Taki wpis to podstawowa informacja dla obecnych i przyszłych podopiecznych i ich rodzin.

Katalog wymagań niezbędnych do uzyskania wpisu niebawem się jednak powiększy i oprócz zapewnienia odpowiednich warunków bytowych domy opieki będą musiały udowodnić, że dbają też o jakość świadczonych usług – realizując Indywidualne Plany Opieki dla każdego podopiecznego, szkoląc pracowników i nadzorując ich pracę, dbając o sprawną komunikację z klientami i ich rodziną.

Wprowadzając normę chcemy ułatwić Państwu dostosowanie się do tego poszerzonego katalogu wymagań, który niebawem pojawi się w Polsce. Krótko mówiąc, zastosowanie się do wytycznych normy i wdrożenie systemu jakością ma za zadanie przygotować Państwa do zewnętrznych kontroli w przyszłości. Takie właśnie zastosowanie ma obecnie „Norma” DOS  i oparty na niej System Zarządzania Jakością w swojej pierwotnej wersji, którą stworzyła organizacja Bettal Quality Consultants z Wielkiej Brytanii.  Ich System „Cared 4”  powstał w odpowiedzi na standardy wyznaczone przez brytyjską Komisję ds. Jakości Opieki Zdrowotnej – organ nadzoru, wykorzystujący swoje standardy do oceny poszczególnych dostawców usług opieki zdrowotnej (podmioty państwowe  i niepaństwowe). Pozytywny wynik kontroli Komisji umożliwia otwarcie domu opieki – system „Cared 4” to gwarantuje. Postanowiliśmy zatem skorzystać z nabytego doświadczenia
i wiedzy, aby stworzyć taki system w Polsce.

„Norma DOS” i oparty na niej system zarządzania jakością dedykowany jest wszystkim placówkom świadczącym całodobową opiekę nad osobami starszymi. Większość wymagań znajduje zastosowanie również w placówkach dziennego pobytu. Norma może być stosowana także w przypadku świadczenia usług opieki zdrowotnej i socjalnej w ramach opieki domowej, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno- opiekuńczych.

Dom opieki, który zastosuje się do wymagań Normy DOS będzie w stanie w każdej chwili dowieść, że usługi, które świadczy są:

  • bezpieczne – zarówno dla podopiecznych i ich rodzin jak i pracowników
  • skuteczne – monitorując stan zdrowia i samopoczucia klientów
  • świadczone z należytą troską – ze strony personelu i kadry zarządzającej
  • zaspokajające potrzeby rezydentów
  • właściwie prowadzone – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i dobrymi praktykami.

Autor: Aleksandra Silwonik