Dodatkowe szkolenia dla placówek opieki

Przedstawiamy ofertę współpracy w ramach organizacji dodatkowych szkoleń dla placówek opieki. Organizujemy szkolenia w formie zdalnej.

Nazwa szkolenia: Rola auditora wewnętrznego na przykładzie normy DOS i praktyczne wykorzystanie systemu.

Program szkolenia:

  1. Audit wewnętrzny: cele i zasady przeprowadzania auditu, rodzaje auditów. Rola i zakres odpowiedzialności auditora wewnętrznego w organizacji.
  2. Zarządzanie programem auditów: ustalanie celów programu auditów, wdrażanie i monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu auditów.
  3. Przeprowadzenie auditu: inicjowanie auditu, przygotowanie działań auditowych, prowadzenie działań auditowych, raportowanie auditu – ustna i pisemna ocena zgromadzonych dowodów.
  4. Kompetencje i ocena auditora: ustalenie kryteriów i metody oceny auditora.
  5. Skutki auditu – działania poauditowe oraz działania korygujące.
  6. Techniki i narzędzia stosowane podczas auditu – skuteczna komunikacja.
  7. Zastosowanie wyników auditów wewnętrznych w działaniach doskonalących pracę placówki.
  8. Jak wyróżnić dobre praktyki i komunikować je w organizacji.
  9. Niematerialne sposoby nagradzania pracowników.

Placówki zainteresowane współpracą w ramach organizacji szkoleń proszone są o kontakt drogą mailową w celu przygotowania oferty szkoleniowej.