Nowy projekt dla Domów Opieki_zaproszenie do uczestnictwa

Projekt: „Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej – adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, realizowany na terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.


Powyższy projekt ma na celu wprowadzenie na rynek Polski modelu utrzymania oraz wydłużenia aktywności zawodowej opiekunów osób starszych. Jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane między innymi podczas realizacji projektu: „Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi- DOS”. Nasz projekt proponuje więc wprowadzenie programu zarządzania wiekiem. Ma to zapobiegać odejściu, a sprzyjać wydłużeniu, okresu aktywności zawodowej zatrudnionej kadry pracowniczej w branży opiekuńczej.
Jako narzędzie wykonawcze naszego projektu proponujemy pierwszy w Polsce Standard Zarządzania Wiekiem oraz Repozytorium Online.

Domy Opieki zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o przesłanie zgłoszeń mailem, na adres: biuro@qszurich.pl

Zarządzanie_Dostępność, adekwatność oraz bezpieczeństwo infrastruktury

 1. Dla każdego Klienta powinien zostać ustalony Indywidualny Plan Opieki, który może zawierać m.in. zapotrzebowanie Klienta na konkretny sprzęt, urządzenie bądź wyposażenie. Kierownictwo Domu Opieki powinno upewnić się, że dostępne są adekwatne sprzęty, urządzenia oraz wyposażenie, aby zaspokoić potrzeby wszystkich Klientów.
 2. Kierownictwo Domu Opieki powinno upewnić się, że wszystkie urządzenia użytkowane w Domu Opieki są adekwatne dla przewidzianego dla nich użytku, bezpieczne w użyciu i zgodne ze wszystkimi przepisami prawnymi. Rejestr Infrastruktury oraz rejestr napraw powinien być przechowywany jako udokumentowana informacja.
 3. Kierownictwo Domu Opieki powinno upewnić się, że w Domu Opieki dostępne są odpowiednie sprzęty medyczne, spełniające potrzeby wszystkich Klientów
 4. Kierownictwo Domu Opieki powinno zapewnić, że wszyscy pracownicy zaangażowani w obsługę sprzętu mają odpowiednie kompetencje i umiejętności do jego bezpiecznego użytkowania.
 5. Dom Opieki powinien przechowywać odpowiednio udokumentowane informacje dotyczące zasobów do monitorowania i pomiarów, jako dowód ich przydatności do użycia zgodnie z przeznaczeniem. Rejestr kalibracji powinien zawierać listę sprzętu wymagającego kalibracji, status kalibracji, częstotliwość i lokalizację.

Zarządzanie_Bezpieczeństwo ludzi, pomieszczeń oraz zabezpieczenie własności Klienta

 1. Bezpieczeństwo ludzi – Kierownictwo Domu Opieki jest odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobistego wszystkich osób korzystających z usług Domu Opieki. Osobiste bezpieczeństwo Klientów powinno podlegać ocenie ryzyka, której wyniki powinny być przechowywane jako udokumentowana informacja.
 2. Bezpieczeństwo pomieszczeń – Kierownictwo Domu Opieki jest odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa budynku Domu Opieki oraz pomieszczeń w budynku przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz
 3. Zabezpieczenie własności klienta – Dom Opieki powinien poinformować Klientów o zasadach dotyczących ochrony ich mienia. Każdy Klient powinien mieć zapewniony dostęp do skrzynki depozytowej zamykanej na klucz, w której może umieścić swoje kosztowności.

Zarządzanie_niezgodności i działania korygujące

W sytuacji wystąpienia niezgodności Dom Opieki powinien:

 1. Podjąć działania mające na celu możliwie pełne zażegnanie negatywnych konsekwencji wynikających z zaistniałej niezgodności
 2. Wdrożyć działania korygujące, które wyeliminują (albo znacznie ograniczą) ryzyko ponownego pojawienia się podobnej niezgodności
 3. Kierownictwo Domu Opieki powinno ustanowić, wdrożyć i utrzymać skuteczny system zgłaszania niezgodności przez personel
 4. Kierownictwo Domu Opieki powinno zapewnić, że żaden pracownik nie ucierpi z powodu odwetu, dyskryminacji lub postępowania dyscyplinarnego w przypadku zgłoszenia zaistniałej niezgodności, wynikającego z dobrych intencji lub na podstawie uzasadnionego przekonania.

Ciągłe doskonalenie

Aby system zarządzania jakością dobrze funkcjonował niezbędne jest jego ciągłe doskonalenie, dlatego istotne jest aby został przeprowadzony pomiar skuteczności systemu w celu określenia zamierzeń, jakie placówka może osiągnąć w sferze jakości. Osoby odpowiedzialne za testowanie normy za główne narzędzie doskonalenia uznały audyt wewnętrzny, pomiar satysfakcji i zadowolenia klienta, monitorowanie działań oraz przegląd zarządzania.

Wśród innych działań doskonalących system wymieniono:

 • Doskonalenie procesu audytowania
 • Wdrożenie zaleceń po audytach
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników i najwyższego kierownictwa
 • Weryfikacja dokumentacji z punktu widzenia przejrzystości procedur i instrukcji

Podstawowym narzędziem służącym do doskonalenia System Zarządzania Jakością jest audyt dostarczający niezbędnych informacji, na podstawie których można odpowiedzieć na pytanie czy System Zarządzania Jakością jest:

 • zgodny z wymogami normy i zaplanowanymi ustaleniami
 • skutecznie wdrożony i utrzymany
 • ciągle doskonalony.

Dzięki audytowaniu można uzyskać cenne informacje niezbędne do zidentyfikowania nieprawidłowości i skorygowania niezgodności.

Cechy dobrego formularza

Norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi – DOS jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez wyspecjalizowane placówki na rzecz osób starszych.

Norma DOS to system polityk i procedur oraz powiązanych z nimi formularzy, które usprawniają zarządzanie tymi placówkami, pozwolą weryfikować, czy świadczone usługi są bezpieczne, świadczone z należytą troską, zaspokajające potrzeby klientów, właściwie prowadzone.

Przedstawiamy cechy dobrego formularza:

 • uwidoczniona nazwa i oznaczenie
 • nie przeładowany treścią (oznaczenie stron)
 • pola logicznie rozmieszczone
 • pola prowadzą zgodnie z procedurą
 • starcza miejsca na wpisy (przewidywanie wpisów)
 • wiadomo co wpisać w poszczególne pola – właściwe opisy i komentarze
 • kontrola poprawności wpisów
 • automatyzacja wpisów (elektroniczne formularze)
 • analiza danych

Szkolenia w formie zdalnej

W obliczu sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19 wszystkie szkolenia, które posiadamy w ofercie realizowane będą w formie zdalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką szkoleń.

Dodatkowe szkolenia – Komunikacja z pacjentem i jego rodziną

Przedstawiamy ofertę współpracy w ramach organizacji dodatkowych szkoleń dla placówek opieki. Organizujemy szkolenia w formie zdalnej.

Nazwa szkolenia: Komunikacja z pacjentem i jego rodziną

Program szkolenia:

 1. Potrzeby i oczekiwania Klientów Domów Opieki i ich rodzin. Podstawowe zasady budowania postawy pro-klienckiej.
 2. Trening umiejętności komunikacyjnych
 3. Komunikacja empatyczna – jak dawać poczucie bezpieczeństwa i emocjonalne wsparcie Klientom Domu Opieki i ich rodzinom
 4. Komunikacja perswazyjna i asertywna – podstawowe zasady wywierania wpływu oraz radzenia sobie z presją i manipulacją Pacjenta i jego rodziny
 5. Jak rozmawiać na trudne tematy ?
 6. Typologia Pacjenta / Klienta w praktyce.
 7. Reakcje i zachowania Klientów napotykających utrudnienia, ograniczenia, konflikt oczekiwań
 8. Czego warto unikać w komunikacji – wyrażenia „kolczaste”, czarne zwroty, zwroty negatywne
 9. Zasady budowania partnerskich relacji z Klientami Domu Opieki i ich rodzinami.

Placówki zainteresowane współpracą w ramach organizacji szkoleń proszone są o kontakt drogą mailową w celu przygotowania oferty szkoleniowej.

Dodatkowe szkolenia dla placówek opieki

Przedstawiamy ofertę współpracy w ramach organizacji dodatkowych szkoleń dla placówek opieki. Organizujemy szkolenia w formie zdalnej.

Nazwa szkolenia: Rola auditora wewnętrznego na przykładzie normy DOS i praktyczne wykorzystanie systemu.

Program szkolenia:

 1. Audit wewnętrzny: cele i zasady przeprowadzania auditu, rodzaje auditów. Rola i zakres odpowiedzialności auditora wewnętrznego w organizacji.
 2. Zarządzanie programem auditów: ustalanie celów programu auditów, wdrażanie i monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu auditów.
 3. Przeprowadzenie auditu: inicjowanie auditu, przygotowanie działań auditowych, prowadzenie działań auditowych, raportowanie auditu – ustna i pisemna ocena zgromadzonych dowodów.
 4. Kompetencje i ocena auditora: ustalenie kryteriów i metody oceny auditora.
 5. Skutki auditu – działania poauditowe oraz działania korygujące.
 6. Techniki i narzędzia stosowane podczas auditu – skuteczna komunikacja.
 7. Zastosowanie wyników auditów wewnętrznych w działaniach doskonalących pracę placówki.
 8. Jak wyróżnić dobre praktyki i komunikować je w organizacji.
 9. Niematerialne sposoby nagradzania pracowników.

Placówki zainteresowane współpracą w ramach organizacji szkoleń proszone są o kontakt drogą mailową w celu przygotowania oferty szkoleniowej.

„ Jak radzić sobie radzić z wypaleniem zawodowym”

Wypalenie zawodowe to proces, który zachodzi stopniowo.

Dlatego, aby się przed nim ustrzec, przede wszystkim należy odczytywać sygnały ostrzegawcze, jakie wysyła nasz organizm.

Zmęczenie.

Chwile zniechęcenia i skrajnego zmęczenia przytrafiają się zapewne każdemu. Jednak zazwyczaj po odpoczynku, oderwaniu myśli od pracy, spotkaniom ze znajomymi wracamy do równowagi i możemy dalej wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Gorzej, jeśli zauważamy, że zmęczenie nie ustępuje, a dodatkowo odczuwamy zniechęcenie i poczucie winy, że nie wykonujemy naszych obowiązków, tak jak powinniśmy. Może do tego dochodzić nasza bezradność, apatia, złość i różne dolegliwości psychosomatyczne.

To powinno nas zaniepokoić i warto wówczas pochylić się nad naszym stanem i poszukać źródła.

Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Rozmawiać, działać, szukać rozwiązania, prosić o pomoc, podejmować decyzje.

Należy uzmysłowić sobie, że pojawiające się symptomy zwiastujące wypalenie zawodowe nie muszą być wyłącznie źródłem stresu, frustracji, niezadowolenia, czy w najgorszym przypadku prowadzić do całkowitego wypalenia zawodowego.

Powinno traktować się je, jako informację zwrotną o własnych zachowaniach i wykorzystać do wprowadzenia zmian w postrzeganiu pracy, jak również zweryfikować kwestie prowadzonego stylu życia, tak aby syndrom wypalenia zawodowego nie ujawnił się.

Nie można trwać w tej trudnej dla nas sytuacji, która potęguje nasz stres i może prowadzić do kolejnych faz wypalenia zawodowego.

Zarządzanie stresem

W radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym konieczne jest gromadzenie zasobów związanych z radzeniem sobie ze  stresem.

Dzięki nim sytuacje trudne postrzegane są przez nas jako wyzwanie, a nie jako zagrożenie czy strata.

To jest bardzo ważny kierunek naszych działań, które mogą nas uchronić przed wypaleniem zawodowym – podejmuję wyzwanie, nie wycofuję się, bo jest to dla mnie ważne.

Naucz się odpoczywać, oderwij się od pracy i myśli z nią związanych. Daj sobie prawo do relaksu.

Relacje

Należy również utrzymywać bliskie relacje z innymi ludźmi, dzięki którym możemy liczyć na pomoc i wsparcie społeczne w trudnych sytuacjach.

Warto mieć grono znajomych spoza środowiska zawodowego, aby podczas spotkań towarzyskich podejmować inne tematy rozmów, nie tylko te związane z pracą.

 1.  Porad – jak pracować, aby się nie wypalić:
 1. Higiena snu – śpij przynajmniej 8 godzin, tylko wówczas organizm jest w stanie się zregenerować
 2. Aktywność fizyczna – zacznij już dziś!
 3. Zielone otoczenie – spacery, kontakt z naturą: znajdź na to czas.
 4. Przerwy w czasie dnia – koniecznie o nie zadbaj, to Twój czas na odpoczynek i złapanie dystansu.
 5. Śmiech w pracy – warto spróbować i czerpać z tego pozytywna energię.
 6. Rozsądna ilość godzin pracy – czasem powiedz ‘nie’, ‘stop’.
 7. Wyzwania – zmień swoje słownictwo, a zmienisz swoje życie. Niech zwykłe czynności będą tym, co sobie zaplanujesz, co postanowisz zrobić, a nie tym, co musisz czy powinnaś zrobić…..
 8. Urlop – zadbaj o wolne dni. To Twoje prawo.
 9. Hobby – jeśli nie masz żadnego hobby, to je sobie znajdź. Ma to być czas poświęcony sobie i temu, co lubisz.
 10. Priorytety – ustal je i kieruj się nimi podejmując różne wybory, czy decyzje.

Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Jeśli sam/sama go nie widzisz, masz wokół siebie ludzi. Zwróć się do nich z prośbą o pomoc, o wsparcie. Daj sobie pomóc. Zrób pierwszy krok.

Takie podejście może nas uchronić przed wypaleniem zawodowym.