logo stopka

Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki

nad osobami starszymi

Norma DOS powstała w ramach projektu „Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi – DOS” nr POWR.04.03.00-00-0305/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Instytucją Pośredniczącą jest Skarb Państwa państwowa jednostka budżetowa Centrum Projektów Europejskich.

Nowa Norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi – DOS, jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez wyspecjalizowane placówki na rzecz osób starszych. Norma DOS to system polityk i procedur oraz powiązanych z nimi formularzy, które usprawnią zarządzanie tymi placówkami, pozwolą weryfikować, czy świadczone usługi są bezpieczne, świadczone z należytą troską, zaspokajające potrzeby klientów i właściwie prowadzone. Procedury jakości i inne dokumenty wchodzące w skład tego systemu, zostały opracowane w celu spełnienia uznanych dobrych praktyk w polskich placówkach zajmujących się opieką nad osobami starszymi. Norma DOS ma na celu dostosowanie świadczonych usług do tych standardów, mając za wzór działający w Wielkiej Brytanii system Cared4 opracowany przez partnera – Bettal Quality Consultancy (BQC). Norma DOS jest nowością w skali całego kraju, jako standard dotyczący zarządzania jakością w placówkach opieki nad osobami starszymi oraz platforma do zarządzania dokumentami z nią związanymi. Jest rozwiązaniem uwzględniającym specyfikę branży i jest skierowana do konkretnych podmiotów. Określa wymagania wobec podmiotów zajmujących się opieką nad osobami starszymi, w zakresie zarządzania, zasobów ludzkich, realizacji usługi, opieki bezpośredniej oraz stałego doskonalenia. 

ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO DOMU

Norma DOS została wypracowana przez profesjonalistów, wykorzystując doświadczenie całego środowiska z obszaru usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych.
Certyfikat potwierdzający spełnienie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę QS Zurich Sp. z o.o. 
Norma DOS to nowoczesne rozwiązanie na polskim rynku.